BTCF PACKAGE VESTING SCHEDULE

Please input your Order number/Package ID to see result

Mã đơn:
Còn lại: BTCF
Số lượng có thể rút: BTCF
Ví nhận (BEP-20):
(Chỉ ví đã đăng ký có thể thực hiện thao tác rút)
Ngày nhận cuối:
Smart Contract: 0xA247Bc...C52E2c

Kết nối ví Blockchain:
Đúng ví nhận
Đúng chain

Thực hiện Rút về ví
Cơ chế Vesting:
- Tối thiểu 30 ngày từ LẦN RÚT CUỐI.
- Số lượng rút mỗi lần là 5% * bội số của 30 ngày (từ lần rút cuối).