CỖ MÁY TẠO THU NHẬP THỤ ĐỘNG DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI NẮM GIỮ LÂU DÀI BTCF

Hàng tháng vào ngày 14 chúng tôi sẽ lọc danh sách những người nắm giữ (Holder) BTCF trên Bscscan.com 
https://bscscan.com/token/0x1972633c2be10c4b977d3260fee1cff228bf2a5d#balances

BTCF Thưởng sẽ được chuyển vào ngày 15 hàng tháng.

Nắm giữ: